ಮಾತುಕಥೆ | mathukathe

Modern Blog GaadegaLu

Posted on: September 3, 2007

When time changes trend changes, so the popular Kannada proverbs. Since this is the Era of Blogging, few popular proverbs are customized to Bloggers’ jargon. Here they are:

 1. Ori: Maathu beLLi, mauna bangaara.
  New: Blogspot beLLi, WordPress bangaara.
 2. Ori: Kuniyalu baaradavanu nela donku andnanthe.
  New: Article bareyalu baaradavanu Keyboard donku andnanthe.
 3. Ori: Anna haakidavanige dhroha bageyabeda.
  New: Contribute madidonige dhroha bageyabeda.
 4. Ori: Kai kesaradare bai mosaru.
  New: Keyboard kesaradare Blog mosaru.
 5. Ori: Bellagiruvudella haalalla.
  New: Bellagiruvudella Google-alla.
 6. Ori: Samsaari sahavaasa maadi sanyaasi ketta.
  New: Commenter sahavaasa maadi Contributor ketta.
 7. Ori: Mathu mane murithu, toothu ole kedisthu.
  New: Mathu mane murithu, Spam Blog kedisthu.
 8. Ori: Kunthu thindare, kudike honnoo saaladu.
  New: Kunthu baredare, 100MB-nu saaladu.
 9. Ori: JaaNanige maathina pettu, daddanige doNNe pettu.
  New: Commenter-ge maathina pettu, Spam-ge Akismet pettu.
 10. Ori: Muttu hodedare hoythu, maatu aadidare hoythu.
  New: Commentu baredare hoythu, Blog-u delete maadidare hoythu.
 11. Ori: Athi aase, gathi kedu.
  New: Athi hits-u, gathi spam-u.
 12. Ori: Oorige bandavaLu, neerige barodilva?
  New: Blog-ge bandavaLu, “About” ge barodilva?
 13. Ori: Thumbida koda, thulukodilla.
  New: Thumbida Blogger, thulukodilla.
 14. Ori: Kaamaale kannonige kandiddella haLadi-ne.
  New: Blog addict ge kandiddella blog-e.

Just this much for moment, more to come and now add you series.

Advertisements

5 Responses to "Modern Blog GaadegaLu"

balu,
simply marvellous! waiting for more!!

btw, wrote this on the day RwB was born: Blog-gaadhe

sakkat
🙂

Nimma blogu tumba chennagideh – especially the jokes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: